งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหัวหน้างานนายวีระศักดิ์ เดือนแจ่ม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำนายสุรศักดิ์ ทองระอา
ลูกจ้างประจำ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวเอมอร สิมาทอง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูนางเสาวนีย์ เปรมมิตร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูผู้ช่วยนายธงชัย ชาบุดศรี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายชลธี สินสาตร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย