ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
115

• หญิง
75

รวม
192


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
54

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
105

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
24

• แผนกวิชาช่างยนต์
23

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
17

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
20

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
8

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
5

• งานบุคลากร
7

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
9

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
25

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2

• งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
8

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8

• งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
9

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
10

• งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
27

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
9

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
6

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
13

• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
11

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(หลักสูตร)
10

• งานประกันคุณภาพภายใน
8

• งานทะเบียน
7

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
13

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานโครงการพิเศษ
9

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
5

• งานหลักสูตร-วัดผล แผนกวิชา
11

• งานปกครอง แผนกวิชา
21

• งานกิจกรรม แผนกวิชา
18

• งานพัสดุ แผนกวิชา
20

• งานประกันคุณภาพ แผนกวิชา
13

• งานแนะแนว แผนกวิชา
15

• งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชา
16

• งานทวิภาคี แผนกวิชา
14

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
7


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานอาชีวศึกษาทวิภาคีหัวหน้างานนายคเณศ เชี่ยวชาญ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาววรรณิษา อุณนารักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
เจ้าหน้าที่นายเฉลิมพล มุลาลี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาทวิภาคีนายเรืองศักดิ์ เจริญ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาทวิภาคีนายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาทวิภาคีนายนพดล พงศ์พัชรา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาทวิภาคีนางสาวพรทิพย์ ยิ้มประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาทวิภาคีนายกษมา เจริญศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายปิฎิวัฒน์ อรรถนาถ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาทวิภาคี