ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
112

• หญิง
64

รวม
176


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
52

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
91

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
19

• แผนกวิชาช่างยนต์
15

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
18

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
1

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
4

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
8

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
18

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2

• งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
6

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
4

• งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
27

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
4

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
2

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
7

• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
7

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(หลักสูตร)
4

• งานประกันคุณภาพภายใน
5

• งานทะเบียน
7

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานโครงการพิเศษ
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5

เธ‡เธฒเธ™เธžเธฑเธชเธ”เธธ


นายนุกูล แก้วกลม
หัวหน้างาน งานพัสดุ

นางจันทรา ทีปกากร
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ

นายบุญยืน บุตรดี
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายประจบ ชื่นนิยม
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายแดง แก้วขำ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ

นางสาวปรียา สิทธิ์อมรพร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุน.ส.สุชาวดี มีเชาว์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายมนัสชัย แก้วแดง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ