ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
98

• หญิง
63

รวม
162


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
86

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
9

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
22

• แผนกวิชาช่างยนต์
18

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
14

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
14

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
12

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
1

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
3

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
8

• งานการเงิน
6

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
9

• งานอาคารสถานที่
23

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
11

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
11

• งานความร่วมมือ
19

• งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
23

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
23

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
11

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานครูที่ปรึกษา
15

• งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน(หลักสูตร)
8

• งานประกันคุณภาพและมาครฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล(วัดผล)
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
9

• งานโครงการพิเศษ
16

• งานเศรษฐกิจพอเพียง
5

• งานความร่วมมือ(ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา)
4

• งานความร่วมมือ(ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต CVM)
14

• งานประกันคุณภาพ แผนกวิชา
1

• งานแนะแนว แผนกวิชา
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานการเงินหัวหน้างานนางสาวสุชาดา แสงงาม
หัวหน้างาน งานการเงิน
ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวอรพรรณ จิตต์รัตนธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวมธุรดา ทิพย์มลเทียร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่นายสุรศักดิ์ ทองระอา
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายวิรุณ จิตต์บุญ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ครู ชำนาญการนางสาวราตรี ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการ