ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
96

• หญิง
70

รวม
166


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
44

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
90

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
4

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
22

• แผนกวิชาช่างยนต์
17

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1

• แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
3

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
7

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
25

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
10

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8

• งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
10

• งานความร่วมมือ
10

• งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
21

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
8

• งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน(หลักสูตร)
11

• งานประกันคุณภาพและมาครฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล(วัดผล)
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
7

• งานโครงการพิเศษ
9

• งานความร่วมมือ(ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา)
7

• งานความร่วมมือ(ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต CVM)
2

• งานหลักสูตร-วัดผล แผนกวิชา
14

• งานปกครอง แผนกวิชา
22

• งานกิจกรรม แผนกวิชา
14

• งานพัสดุ แผนกวิชา
10

• งานประกันคุณภาพ แผนกวิชา
13

• งานแนะแนว แผนกวิชา
15

• งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชา
14

• งานทวิภาคี แผนกวิชา
12

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานการเงินหัวหน้างานนางสาวสุชาดา แสงงาม
หัวหน้างาน งานการเงิน
ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่นายสุรศักดิ์ ทองระอา
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายวิรุณ จิตต์บุญ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ครู ชำนาญการนางสาวอรพรรณ จิตต์รัตนธรรม
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวราตรี ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ครู ชำนาญการนางสาวชยณัฐ คะเนแน่น
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ครูผู้ช่วยนางสาวมธุรดา ทิพย์มลเทียร
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน