ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
112

• หญิง
64

รวม
176


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
52

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
91

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
19

• แผนกวิชาช่างยนต์
15

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
18

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
1

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
4

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
8

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
18

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2

• งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
6

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
4

• งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
27

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
4

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
2

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
7

• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
7

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(หลักสูตร)
4

• งานประกันคุณภาพภายใน
5

• งานทะเบียน
7

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานโครงการพิเศษ
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5

แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์


นายสมศักดิ์ วรรณชนะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

นายสุวินต์ พงศ์พุทธชาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์