ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
115

• หญิง
75

รวม
192


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
54

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
105

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
24

• แผนกวิชาช่างยนต์
23

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
17

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
20

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
5

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
8

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
5

• งานบุคลากร
7

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
9

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
25

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2

• งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
8

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8

• งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
9

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
10

• งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
27

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
9

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
6

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
13

• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
11

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(หลักสูตร)
10

• งานประกันคุณภาพภายใน
8

• งานทะเบียน
7

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
13

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานโครงการพิเศษ
9

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
5

• งานหลักสูตร-วัดผล แผนกวิชา
11

• งานปกครอง แผนกวิชา
21

• งานกิจกรรม แผนกวิชา
18

• งานพัสดุ แผนกวิชา
20

• งานประกันคุณภาพ แผนกวิชา
13

• งานแนะแนว แผนกวิชา
15

• งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชา
16

• งานทวิภาคี แผนกวิชา
14

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
7


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์หัวหน้าแผนกว่าที่เรือตรี สมภูมิ สุดสงวน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำนายวิรุณ จิตต์บุญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์นายวีระศักดิ์ เดือนแจ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ครูอัตราจ้างนายสุวินต์ พงศ์พุทธชาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
นักศึกษาฝึกสอนภัทรศัย ชีวาพนาคีรี
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์