ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
7

• ชาย
112

• หญิง
64

รวม
183


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
52

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
93

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
20

• แผนกวิชาช่างยนต์
16

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
18

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
12

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
6

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
1

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
4

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
8

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
17

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2

• งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
6

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
4

• งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
27

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
4

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
2

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
7

• งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
7

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(หลักสูตร)
4

• งานประกันคุณภาพภายใน
5

• งานทะเบียน
7

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานโครงการพิเศษ
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
8

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาช่างกลโรงงานหัวหน้าแผนกนายวิชญวัฒน์ เกตุอู๊ต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำนายสมทบ แสงรุ่งอรุณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายเฉลิมพล มุลาลี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายบรรลือ จันทร์ศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสุพจน์ ธนะวีระวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสันศิริ แสงชัจจ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายยุทธศักดิ์ สุขกาย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสุตชาย สงค์ประหยัด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวิทยา แสนคำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายนุกูล แก้วกลม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายมานพ บุตรแวว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวสุปาณี วงค์พระจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูอัตราจ้างนางสาวดาวเรือง ทิประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสันติ ลูกลิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายศราวุฒิ จาบทะเล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พนักงานราชการ(สอน)นายอติชาต เครือจันทร์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นักศึกษาฝึกสอนนางสาวชนิตา ชัยศุภสิน
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวพรทิพย์ ยิ้มประเสริฐ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน